صندوق‌ پوشش ریسک الگوریتمی چیست؟

صندوق‌ پوشش ریسک الگوریتمی چیست؟
در این مقاله به معرفی کلی صندوق‌های پوشش ریسک و نوع خاصی از آن که صندو...